WOLONTARIAT SZKOLNY

 

 

 

 

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.

 

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

 

Wolontariusz wykonuje swoje zadania bezinteresownie, bo czuje, że to, co robi może dać innym ludziom wiele radości.

 

W naszej szkole to grupa uczniów z różnych klas, która przy wsparciu nauczyciela-opiekuna organizuje i angażuje się w różne przedsięwzięcia. Akcje prowadzone przez SKW są realizowane zarówno w szkole, jak i poza nią – we współpracy
z innymi instytucjami publicznymi (np. z domami pomocy społecznej) lub też
z organizacjami pozarządowymi (fundacjami, stowarzyszeniami).

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
  uchwalonej w 2003 roku.

 

Kodeks etyczny wolontariusza:

 

1. Godnie reprezentować szkołę, organizacje pozarządową 

2. Starać się pogłębiać swoja wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, nie zaniedbywać obowiązków szkolnych

3. Swoją postawa i zachowaniem dawać przykład innym

4. Podejmować się obowiązków zgodnie z własnymi możliwościami i umiejętnościami i wywiązywać się z nich najlepiej jak potrafię.

5. Pracować nad kształtowaniem własnej postawy i osobowości.

6. Być otwartym na potrzeby bliźnich. Szanować godność i prywatność swoich podopiecznych, innych wolontariuszy, zachowywać dyskrecję.

7. Kierować się wartościami: szacunek, odpowiedzialność za siebie i innych, wrażliwość, uczciwość.