POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA "Prymus" w Nowym Sączu

 

Strona szkoły na facebooku ;-)

 

 INFORMACJE O SZKOLE

W naszej szkole policealnej mogą uczyć się  absolwenci szkół średnich (liceum ogólnokształcącego, technikum) – NIE WYMAGAMY MATURY!

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia realizowane są dwa razy
w miesiącu w blokach sobotnio - niedzielnych w godzinach: 08.00-16.15. Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (równorzędną ze szkołą państwową), wydaje legitymacje szkolne oraz zaświadczenia dla ZUS-u, zakładów pracy itp.

W trakcie nauki realizowane są między innymi  przedmioty: podstawy prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, finansów publicznych, postępowanie w administracji, wykonywanie pracy biurowej, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej oraz język obcy (angielski) w administracji.

Słuchacze szkoły odbywają praktykę zawodową w semestrze II i IV, w wymiarze po  4  tygodnie. Miejscem praktyki może być urząd administracji państwowej np. sąd, urząd miasta, starostwo powiatowe.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe  (kwalifikacja A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji) w zawodzie: technik administracji, po którym słuchacz otrzymuje dyplom oraz suplement do dyplomu - dokument wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

GODZINY DYŻURÓW  SEKRETARIATU SZKOŁY (na parterze):


Poniedziałek, środa, piątek od 09:00 do 14:00

lub

w sekretariacie PTZ na I piętrze od poniedziałku do piątku  od 8:00 do 14:00 

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
  2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
  3. prowadzenia postępowania administracyjnego.

 

DOKUMENTY DO ZAPISU:

  1. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ
  2. ZDJĘCIE
  3. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJĘCIA NAUKI ( skierowanie na badania wydaje szkoła)
  4. DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ